Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring legt uit hoe het AMVB omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt. Het AMVB hecht immers veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wil u transparant, eenduidig en beknopt mogelijk informeren over de verwerking van persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. De verwerking van persoonsgegevens verloopt bij het AMVB conform aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 (Verordening EU 2016/679). 

Als archief verwerkt het AMVB een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Hierin zijn twee categorieën te onderscheiden: de persoonsgegevens die deel uitmaken van onze collectie en de persoonsgegevens die niet tot onze collectie behoren. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens die geen deel uitmaken van onze collectie. Dit omwille van de overzichtelijkheid en eenduidigheid enerzijds en door de verwervingsaard van onze collectie anderzijds. Deze verloopt immers steeds via een overdracht die contractueel vastgelegd wordt. De bescherming van persoonsgegevens wordt in deze contracten geregeld, onder andere door de raadplegingsmodaliteiten en toegankelijkheid strikt te bepalen.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

AMVB, Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel vzw, Arduinkaai 28, 1000 Brussel, info@amvb.be, Tel. +32 2 209 06 01, is de verantwoordelijke verwerker van uw gegevens.

3. Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van onze taken zijn:

      Identiteitsgegevens (worden door u verstrekt)

            Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer

      Facturatiegegevens (worden door u verstrekt)

            Rekeningnummer

      Professionele gegevens (worden door u verstrekt)

            Functietitel, naam van de tewerkstellende organisatie, mailadres

      Beeldmateriaal (worden door ons gemaakt tijdens onze activiteiten)

            Foto- of camerabeelden

4. Doeleinden van verwerking 

De gegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van onze taken dienen enkel voor het aanbieden en organiseren van onze diensten, activiteiten en prodcucten. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt volgens het principe van de doelbinding, i.e. verwerking voor het doel waarvoor de gegevens vergaard zijn. Specifiek gaat het om verwerkingen in het kader van:

      directe marketing

            nieuwsbrieven, uitnodigen voor activiteiten, workshop, vormingen

      het nakomen van contracten en overeenkomsten 

            archiefdossiers, scanning-on-demand, facturatie

      statistische doeleinden

            bezoeksregister, archiefaanvragen, deelname aan activiteiten, rapportering aan subsidiërende overheden, het opstellen van jaarverslagen, ...

      netwerking

            Persoons- en professionele gegevens

      vrijwilligerswerking

            Persoons- en facturatiegegevens

      promotie en communicatie

            Afbeeldingen gemaakt tijdens evenementen

      het opsturen van Arduin naar onze leden en abonnees

            Persoonsgegevens

5. Verstrekking aan derden/categorieën van ontvangers

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen aan derde partijen vertrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en indien dit wettelijk toegestaan of verplicht is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

      het onderhouden van onze website;

      het onderhouden van onze IT-infrastructuur;

      het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen;

      het verzekeren van onze deelnemers, leden en vrijwilligers.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bij het opstellen van deze overeenkomsten maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

6. Rechten betrokkene

De GDPR verschaft de betrokken personen rechten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. Tot deze rechten behoren:

      Het recht op inzage van de persoonsgegevens die verwerkt worden;

      Het recht op rectificatie van de persoonsgegevens die verwerkt worden;

      Het recht op het intrekken van de toestemming voor de verwerking, indien toestemming de rechtsgrond was voor de verwerking van de persoonsgegevens;

      Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u zich wil beroepen op een van deze rechten, kan u ons altijd contacteren via het bovengenoemde mailadres of telefoonnummer.

7. Bewaartermijn

Het AMVB bewaart de persoonsgegevens die ze verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven vermelde doeleinden. Verschillende doeleinden van verwerking brengen verschillende bewaartermijnen met zich mee.

8. Wijziging privacyverklaring

Het AMVB kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Het AMVB zal u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. 

Versie van 26 juli 2018.